افتتاح فروشگاه پارتین

فروشگاه پارتین در تاریخ1/7/1392آغاز بکار کرد.

این فروشگاه کار خود را با12کالا شروع کرد,شامل: